<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15185050\x26blogName\x3dPinoy+TV+Movie\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinoytvmovie.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinoytvmovie.blogspot.com/\x26vt\x3d7196763502901033469', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, August 07, 2005

Bagong blog na naman

Aba syempre. Bawat araw yata merong bagong blog na nabubuo. Lalo na ngayon na mainit ang pulitika at maraming walang trabaho. Nagba-blog nalang.

Eh ano naman ang blog na to?
Ang blog na to ay naka focus sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Hindi lang mga gawang pinoy ang tatalakayin dito. Kahit gawang kano o gawang intsik pwede.

Eksperto ka ba?
Ako? Ah hindi. Karaniwang tao lang ako tulad ng marami. Yun nga ang maganda. Pagka patok sa isang ordinaryong tao, siguradong patok din sa karamihan.

Bakit mo ginagawa to?
Ang sagot ay dahil wala akong magawa. Sa araw-araw kong panonood ng TV, talagang mapapansin ko na marami akong pwedeng maisulat ukol dito.

Baka puro tsismis lang makukuha dito
Kasama ang tsismis basta showbiz ang pinaguusapan. Kahit sa pulitika o negosyo may tsismis. Bahagi na ng buhay natin ang tsismis. Ikaw, ako, sila tsismoso at tsismosa. Maraming uri ng shows ang tatalakayin natin. Pwedeng documentaries, telenovela, sitcoms, soap opera, balita, public service...

Basta balik lang ulit baka may maisulat na maganda sa susunod.